Groep 3/4

   

 

Groep 3/4 

 

Een nieuw begin

Een eigen tafel en stoel, een etui, leerboeken en werkboeken; voor kinderen in groep 3 is heel veel nieuw. Mooi om te zien hoe trots de kinderen op al hun nieuwe spullen zijn. Daarnaast zijn er ook een aantal zaken hetzelfde gebleven als bij de kleuters namelijk: het gezamenlijk starten in de kring, het werken met het planbord, het spelen in de hoeken en het gymmen in de speelzaal.  

 

Rekenen

In groep 1 en 2 werken de kinderen op speelse wijze aan getalbegrip, meetkunde, meten en tijdsbesef. In groep 3 gaan de kinderen hiermee verder met behulp van de rekenmethode: ‘Alles telt’. Er wordt aandacht besteed aan tellen, splitsen, getalbetekenis, verdubbelen en halveren. Ook maken de kinderen kennis met cijfer- en rekensymbolen en de telrij tot 100.


De kinderen leren rekenen tot en met 20 en maken daarbij gebruik van concreet materiaal (vingers, rekenrek, eierdozen, fiches, geld en dobbelstenen) en met modellen zoals de splitsflat. Bij meten wordt de kralenliniaal ingezet en bij meetkunde blokjes en spiegels. In groep 3 wordt er ook een begin met vermenigvuldigen gemaakt en leren de kinderen de basis van het klokkijken. 

 

Taal

In groep 3 ligt de nadruk op taal en dan vooral op het leren lezen. Het leren lezen en spellen gebeurt in fasen met behulp van de methode ‘Veilig leren lezen’. Deze methode bestaat uit 13 kernen. Het schooljaar wordt begonnen met kern start, daarna volgen de kernen 1 t/m 11 en het schooljaar wordt afgesloten met kern afsluiting.  Elke kern begint met een ankerverhaal waarmee het thema aankondigt wordt. In kern start wordt door de leerkracht per kind gekeken wat hij/zij al kent en kan en worden de kinderen ingedeeld in één van de drie differentiatieniveaus: maan, zon en ster. Kinderen met een normale leesontwikkeling volgen de maanlijn. Kinderen die al leesvaardig zijn of een snelle groei doormaken en zelfstandig kunnen werken volgen de zonlijn. Kinderen die wat meer moeite hebben met lezen volgen de maanlijn en krijgen daarbij een steraanpak met verlengde instructie, extra tijd en oefening op maat.  Bij de maanlijn leren kinderen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Ze oefenen de nieuwe letter meteen in wisselende combinaties en posities. Niet alleen in losse woordjes, maar ook in zinnen en korte teksten. Tegen de herfstvakantie lezen deze kinderen al korte woordjes vloeiend. Na de kerstvakantie kennen de kinderen bijna alle letters en klanken, met uitzondering van lettercombinaties zoals de sch en ng/nk. In de tweede helft van groep 3 leren de kinderen ook deze lettercombinaties en neemt het leestempo een steeds belangrijkere rol in.

 

Schrijven

Na het oefenen met ‘Schrijfdans’ in de vorige groep, leren de kinderen nu schrijfletters schrijven (verbonden schrift). Net zoals de kinderen in groep 3 met behulp van de methode ‘Veilig leren lezen’ stap voor stap leren lezen, leren de kinderen met behulp van de methode ‘Pennenstreken’ stap voor stap schrijven. Hierbij is veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de letter. Er wordt in groep 3 in stapjes toegewerkt naar het juist plaatsen van een letter in liniatuur en vervolgens passen de kinderen de nieuwe letter toe in woorden en zinnetjes. De letters/woorden die de kinderen leren lezen bij de methode ‘Veilig leren lezen’ gaan ze dus ook meteen leren schrijven bij de methode ‘Pennenstreken’. In groep 3 werken de leerlingen in totaal in 3 schrijfboeken. Schrijfbroek 3a en schrijfboek 3b voor het leren schrijven van de schrijfletters in de volgorde van de kernen van 'Veilig leren lezen' en schrijfboek 3c voor het verder automatiseren van de schrijfletters, het inoefenen van spellingsmoeilijkheden en het verbinden van de letters. 

 

Weektaak en samen spelen

Na de kerstvakantie gaat groep 3 leren werken met de weektaak. Ze leren opdrachten te plannen en vervolgens daarmee zelfstandig aan het werk te gaan. Uiteraard is er in groep 3 ook genoeg tijd om lekker samen te spelen. De kinderen kiezen dan zelf wat ze gaan doen: tekenen, knutselen, kleien, verven, computeren of een spelletje uit de kast. Ook kan er gekozen worden voor één van de hoeken: de bouwhoek, de leeshoek of de huishoek.

 

Middagprogramma

In de middag is er vooral ruimte voor de creatieve vakken zoals: tekenen, handvaardigheid en muziek. Ook wordt er twee keer per week gegymd in de speelzaal op school en in de warmere periodes wordt er buiten gegymd. 


Daarnaast krijgen de kinderen één keer per week Engels via de methode ‘Take it easy’. 
De thema’s die aan bod komen in groep drie zijn: me and autumn, me and winter, me and spring, me and summer, me myself and i, me and my home, me and my family, me and my animals, me and my imagination, me and my school.


Na een aantal schoolweken komt ook wereldoriëntatie op het middagprogramma te staan. De thema’s die worden behandeld aan de hand van de methode ‘Blink wereld’ zijn: mijn geschiedenis, op wereldreis en beestjes in de buurt. 

 

Maandelijks gaan we het bos naast de school in om op onderzoek uit te gaan met verschillende zoekkaarten. We zijn ook geregeld in de moestuin te vinden daar is ook een stukje grond voor groep 3 gereserveerd. Onze Joppedieren knuffelen doen we in de pauzes.


We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van ‘Kanjertraining’. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). In groep 3 wordt er voorgelezen uit het knieboek: Max en de Vogel. Elke week gaan we in gesprek over het stuk verhaal wat is voorgelezen en doen we oefeningen/spellen en opdrachten die daarbij horen. In de klas hangen ondersteunende Kanjer materialen zoals: de petten en de afspraken poster.


Hoogtepunten van groep 3 zijn: verjaardag van de juf, naar de bibliotheek, het letterfeestje, helpen op de boerderij en het schoolreisje.

 

Groep 4

 

Rekenen
Voor rekenen komen er onderdelen bij zoals: rekenen-met-grotere-getallen, vermenigvuldigen, delen,
gewicht, meetkunde en verhoudingen. Met rekenen wordt er tot 100 gerekend en worden de tafels
geleerd.


Taal en spelling
Met taal werken kinderen aan woordenschat, woordbouw, zinsbouw en dergelijke. Zelfstandig
naamwoord en lidwoord komen aan de orde.
In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het
aanleren van ‘klankzuivere’ woorden of ‘luisterwoorden’: dat zijn woorden die je net zo schrijft als je
ze uitspreekt: kaas, raam, dop. Het spellen daarvan gaat eigenlijk vanzelf.
Lastiger wordt het bij woorden die niet klankzuiver zijn. Peer klinkt bijvoorbeeld als pir en mooi klinkt
als mooj. Waarom schrijf je lopen en niet loopen? En dan zijn er nog die woorden waarvan je gewoon
moet weten hoe je ze schrijft: woorden met ei/ij, au/ou, s/z, ch/g. Best ingewikkeld, maar je kind gaat
het allemaal leren in groep 4.


Lezen
In deze groep vindt de overgang plaats van het aanvankelijk naar het voortgezet technisch lezen. Het
leestempo gaat een steeds belangrijker rol spelen. Met lezen vergroot je ook je woordenschat,
hetgeen van belang is voor het begrijpend lezen.
Het is belangrijk om thuis het lezen te stimuleren. Ook af en toe samen lezen werkt bevorderend en
zo hoor je ook meteen de vorderingen die je kind maakt. Laat je kind dus zoveel mogelijk
‘leeskilometers’ maken.


Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is het geven van betekenis aan geschreven taal. Ging het in groep 3 nog
voornamelijk om het leesproces (het zogeheten technisch lezen), in groep 4 komt er ook aandacht bij
voor wát je kind leest en het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen). Door middel van vragen
over de gelezen tekst wordt bekeken of je kind wel echt snapt wat hij of zij heeft gelezen.


Schrijven
De kinderen kennen de gewone schrijfletters en nu leren ze de hoofdletters.
Geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs
Komen ook in groep 4 aan bod. Het gaat steeds meer om de wereld om hen heen. In groep 4 worden
de zelfstandig werkmomenten langer en meer. Naast de verbredingsactiviteiten kunnen de kinderen
zich ook storten op een zoekvraag. Ze zoeken dan bijvoorbeeld antwoord op een prangende vraag
als: Hoe komen mensen aan hun achternaam? Wat is een blauwe plek eigenlijk?
De middagen is er ruimte voor de creatieve vakken: gymnastiek, tekenen, handvaardigheid en
muziek.


Gym
Wij gaan twee maal per week gymmen. Eén maal in de grote gymzaal in Gorssel, waar de kinderen
de toestellen leren gebruiken. Hier gaan we met z’n allen met de bus naartoe. De andere gymles is
op school, dit zijn de spellessen, denk hierbij aan tik- en balsp

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren