De Joppeschool
Home>Schoolgids

Aanname- en uitstroombeleid

Dit beleid is erop gericht om twee zaken te bevorderen: zorgen dat er alleen kinderen op onze school worden geplaatst die wij op een verantwoorde manier kunnen   begeleiden, zorgen dat bij ons geplaatste kinderen vanaf het begin goed begeleid kunnen

Lees verder >

Andere vakgebieden

Verkeer Hierbij gebruiken wij de materialen van VVN in de groepen 3-8.  De leerlingen van groep 7/8 doen mee aan het landelijk schriftelijk en praktisch examen. Engels Wij werken in groep 1 t/m 8 met de methode ‘Take it easy’.

Lees verder >

Basisvaardigheden

Rekenen en wiskunde Onze school gebruikt de methode Alles Telt, die ontwikkeld is voor scholen met combinatieklassen. Het is een eigentijdse rekenmethode; die gebruik maakt van de nieuwste inzichten. De leerstof is verdeeld in blokken. Na ieder blok volgt er

Lees verder >

Centrale eindtoets

In april krijgt groep 8 de Centrale eindtoets. In februari brengt de school advies uit m.b.t. de schoolkeuze voor het VO. Deze is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem. In overleg met de ouders en de leerling wordt de schoolkeuze bepaald. De

Lees verder >

Contact met thuis

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind op school door. We vinden het belangrijk dat ouders/opvoeders en school elkaar ondersteunen in de opvoeding en elkaar informeren over het welzijn van het

Lees verder >

De medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft voor dat aan elke school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden moet zijn. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg. Door overleg met schoolleiding en schoolbestuur kan de MR standpunten kenbaar maken en een stem laten

Lees verder >

De oudercommissie

De oudercommissie wil ouders stimuleren tot actief meedoen met allerlei activiteiten op school. Zo helpen ouders bij schoolreisjes en excursies, bij het voorbereiden van het bezoek van Sinterklaas, bij de kerstviering, paaseieren zoeken, sportdagen, carnaval en dergelijke. Ongeveer zes tot

Lees verder >

Gebruiksvoorwaarden app en website

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >

Groepssamenstelling

Elk schooljaar wordt opnieuw bekeken hoe we de groepen samenstellen. In principe proberen we de onderbouwgroepen zo klein mogelijk te houden. Dit omdat we de kinderen in de onderbouwgroepen goed willen volgen en zo vroeg mogelijk problemen willen onderkennen. Groep

Lees verder >

Handig om te weten

Plattegrond van de school De school beschikt nu over 6 leslokalen, 1 speelzaal voor de onderbouw, 1 grote  hal met een keuken en 1 directeurskamer en 1 IB kamer. De wand tussen het handenarbeidlokaal en de hal kan opengeschoven worden

Lees verder >