Contact met thuis

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind op school door. We vinden het belangrijk dat ouders/opvoeders en school elkaar ondersteunen in de opvoeding en elkaar informeren over het welzijn van het kind. We willen ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden van de leervorderingen van hun kind(eren). Een regelmatig contact vinden we belangrijk.

Hieronder treft u een overzicht van reguliere middelen en momenten van afstemming en informatie-uitwisseling aan.

Kennismakingsgesprek
Wanneer een leerling nieuw op onze school begint zal er tijdens de wendagen een eerste kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hierbij hanteren de leerkrachten een checklist als hulpmiddel om in kaart te brengen waar uw kind hulp en ondersteuning bij behoeft.

Voor de leerlingen die gedurende een schooljaar instromen, binnen elke willekeurige groep, zal er binnen 4 tot 6 weken een eerste kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Gesprekken gedurende het schooljaar
Op de kalender staan drie momenten wanneer er gesprekken gevoerd worden betreffende de voortgang van uw kind.

  • 10 minuten gesprekken.
    – N.a.v. het eerste rapport in februari
    – N.a.v. het tweede rapport in juni.
  • Gesprekken n.a.v. de Entree toets in groep 7
  • Een eerste voortgangsgesprek rond de maand oktober. Dit is een algemeen gesprek waarin de eerste in druk van uw kind zal worden besproken
  • Gesprekken met ouders bij de uitvoering van een plan van aanpak
  • Gesprekken met ouders bij de keuze, advisering van het kind naar het voortgezet onderwijs.Wilt u de leerkracht buiten deze gesprekken spreken? Dat kan altijd. Loopt u gewoon even langs voor het maken van een afspraak.

Jaarkalender
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons de informatiekalender. Hierop staat wanneer u welke activiteiten kunt verwachten. Op die manier kunt u daar al vroeg rekening mee houden.

Nieuwsbrief
Om u als ouder goed op de hoogte te houden van allerlei actuele informatie ontvangt u 1x per twee weken een nieuwsbrief. Hierin vindt u de praktische informatie, maar ook attenderen we u op activiteiten die de komende periode zullen plaatsvinden. Via de website zullen wij u ook informeren over eventuele veranderingen binnen de schoolorganisatie en van nieuwe ontwikkelingen binnen ons onderwijs.

Informatieplicht ouders
Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijke gezag en de andere ouder niet. Hoe zit het dan met de informatieplicht?

De ouder die belast is met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden (waaronder ook schoolresultaten) die het kind betreffen. (artikel 1:377c BW), Wanneer echter in de communicatie tussen ouders storing ontstaat, rijst de vraag welke taak de school heeft betreffende de informatieverstrekking. In sommige gevallen geldt voor de school ook een beperkte informatieplicht (artikel 1:377c BW). Wij volgen hierin dan de regels die in het burgerlijk Wetboek hiervoor zijn gegeven.

Directie
Het is altijd mogelijk om de locatieleider of de interne begeleider te spreken. Wij verzoeken u dan vriendelijk om hiervoor een afspraak te maken. Wij willen u er echter wel op wijzen dat de leerkracht van uw kind altijd het eerste aanspreekpunt is als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Website
Op deze site treft u allerlei informatie over de school aan. Ook is het leuk om foto’s te bekijken van speciale activiteiten of excursies die hebben plaatsgevonden. Voor elke groep zijn er links te vinden naar interessante, zinvolle sites op internet. Wij raden u aan om de site regelmatig te bezoeken. Ook kunt u ons volgen op Facebook.

Samenwerking met ouders/opvoeders
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Als team informeren wij u over alle belangrijke gebeurtenis- sen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs dat u ons ook op de hoogte houdt van de belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind . Ook doen we als school een beroep op u om aan allerlei activiteiten deel te nemen en om mee te helpen met de organisatie.

Hulpouders op school
Bij verschillende activiteiten op school wordt een beroep gedaan op ouders om mee te helpen. Dat gebeurt meestal via de groepsouders. Hulp is vooral gewenst bij: lezen, schoolreisjes, Pasen, Kerstmis, handenarbeid, carnaval, sportdagen en kleine klusjes. Als er gevraagd wordt om te helpen, schroom dan niet om mee te doen. Met behulp van veel ouders zullen er komend jaar zeker weer mooie dingen tot stand komen, zoals een nieuwe indeling van de dierenren en het speelhuis bij de kleuters.