De oudercommissie

De oudercommissie wil ouders stimuleren tot actief meedoen met allerlei activiteiten op school. Zo helpen ouders bij schoolreisjes en excursies, bij het voorbereiden van het bezoek van Sinterklaas, bij de kerstviering, paaseieren zoeken, sportdagen, carnaval en dergelijke.

Ongeveer zes tot acht maal per jaar bespreekt de commissie, in aanwezigheid van leden van het team en van de medezeggenschapsraad, allerlei zaken die de school betreffen en probeert in samenspraak eventuele problemen op te lossen en activiteiten te ontplooien. De oudercommissie bestaat uit één ouder per groep.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester, eventueel in combinatie met het klassenouderschap. Aan het begin van het schooljaar worden zo nodig nieuwe groepsouders gekozen. Voor groep één wordt hierover informatie gegeven tijdens de klassenavond. Groepsouders en leden van het dagelijks bestuur zijn steeds na drie jaar aftredend en eventueel herkiesbaar.