Home>Schoolgids>8. Contact met thuis>De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft voor dat aan elke school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden moet zijn. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg. Door overleg met schoolleiding en schoolbestuur kan de MR standpunten kenbaar maken en een stem laten horen in diverse schoolse aangelegenheden. Bijvoorbeeld veiligheid op school, gezondheid op school, discriminatie, verlof- en vakantieregelingen, taakverdeling, evalueren van het beleidsplan, financiële aangelegenheden en de formatie. De MR is daarmee partner in de besluitvorming.

Ouders en leerkrachten
De helft van de leden van de MR wordt gekozen uit het team van leerkrachten. De andere helft uit de ouders. Op de Joppeschool zijn dat twee ouders en twee leerkrachten. Om het jaar is de helft (een ouder en een leerkracht) aftredend. De verkiezingen zijn altijd in oktober. Volgens de wet moet er twee maal per jaar overleg gevoerd worden, maar de praktijk heeft geleerd dat vaker contact wenselijk is. De kwaliteit van de MR als overlegorgaan is mede afhankelijk van de inbreng van ouders. Met vragen of opmerkingen kan men altijd bij de MR terecht.

GMR
Een lid van onze MR is ook lid van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) Deventer.