Vakantie en verlof

Vakantietijden
Onze school valt in het kader van de regeling vakantiespreiding onder regio midden. Dit geldt voor de planning van de zomervakanties. De overige vakanties kunnen afwijken i.v.m. gemeentelijke afspraken. In principe sluiten wij ons aan bij de gemeente Lochem.

Leerplicht – verzuim
‘Naar school gaan’ is in Nederland geregeld in de leerplichtwet. Daarin staan ook de regels voor het schoolverzuim. Alleen in uitzonderingsgevallen kan toestemming worden gegeven om buiten de schoolvakanties een kind niet naar school te laten gaan. Daarvoor moet wel (ruim) tevoren een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de directie van de school.

De uitzonderingen zijn:

 • Bezoek arts
  Voor het door de leerling persoonlijk bezoeken van een arts, tandarts of specialist (dit verlof wordt altijd verleend).
 • Familieomstandigheden
  Bij huwelijk, overlijden, ernstige ziekte of jubilea van zeer nauwe familieleden kan verlof worden gegeven voor het noodzakelijke aantal dagen; bij verhuizing kan een dag worden
  verzuimd; bij gezinsuitbreiding eveneens een dag.
 • Vakantie
  Als het werk van de ouders het niet toelaat (blijkens een werkgeversverklaring) om in de 12 weken schoolvakanties de gezinsvakantie te nemen kan de directeur van de school daarvoor hoogstens tien dagen extra verlof geven. In uitzonderlijke gevallen en met instemming van de leerplichtambtenaar kan voor nog extra dagen toestemming worden verleend. In alle gevallen moet u dit verlof weken van te voren aanvragen. U kunt hiervoor een formulier halen bij de directeur. Kleuters van vier jaar vallen nog niet onder de leerplichtwet. Hoewel ze altijd mogen verzuimen, stellen we het op prijs dat dit alléén in overleg en zó mín mogelijk gebeurt. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand waarop het kind vijf jaar wordt.
  De vrijdag voor de vakantie mag de directeur in geen enkel geval verlof verlenen. De namen van de kinderen die op de dag voor een vakantie ziek gemeld worden, worden doorgegeven aan de gemeente, waarna men een controle kan verwachten door de leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd schoolverzuim krijgt u na de tweede keer een boete.

Extra verlof
Extra verlof is toegestaan:

 • eenmaal per schooljaar
 • niet langer dan 10 schooldagen.
 • niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Bij gewichtige omstandigheden zoals:

 • verhuizing ( maximaal 1 dag).
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (maximaal 2 dagen).
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten t/m de derde graad (duur in overleg met directeur) o bij overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad (maximaal 4 dagen).
 • bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1⁄2, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum (maximaal 1 dag)
 • bij gezinsuitbreiding ( maximaal 2 dagen)
 • bij extreem slechte weersomstandigheden
 • voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.

Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Richtlijnen hulpverlening onder schooltijd
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en ouders zijn wettelijk verplicht hun kind onderwijs te laten volgen. De school is verplicht onderwijs te geven volgens de minimale wettelijke urennorm.
De inspectie geeft het volgende aan over onderzoek en behandeling van externen:

 • bezoek huisarts, tandarts, medisch specialist, enz. onder schooltijd mag, mits de ouders en/of de  hulpverlener kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om de hulpverlening buiten schooltijd te   laten vallen;
 • de school is verantwoordelijk en moet de hulpverlening onder schooltijd vastleggen in het handelingsplan  van het kind;
 • ouders moeten vooraf toestemming vragen aan de directeur voor de hulpverlening onder schooltijd. Als de directeur geen goedkeuring geeft, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.

Veiligheid
Veiligheid op school is belangrijk. We proberen er alles aan te doen om ongelukken te voorkomen. Ouders kunnen daar zelf ook veel aan bijdragen. Onze grootste zorg is namelijk de verkeers- veiligheid rond de school. We vragen ouders die kinderen brengen om in de buurt van school langzaam te rijden. De school heeft twee toegangshekken die beiden worden gebruikt. Bij het hek aan de Eikeboomlaan ontstaan vaak onoverzichtelijke verkeerssituaties door het grote aantal geparkeerde auto’s. We vragen de ouders daarom te parkeren aan de kant van de kerk. En laat kinderen niet alleen oversteken.

Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen.
Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden.

Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke bepalingen waaraan we ons moeten houden. Alle scholen hebben een actueel schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in relatie met elkaar zijn beschreven.

Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, maar voor iedereen die zich in en om de school ophoudt. Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- en spandiensten verzorgen in en om de school  zich dienen te houden aan deze regels en afspraken en kunnen weten wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden.

Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen:

 • de ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt;
 • de leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school;
 • de school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die  zich op   het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen;
 • de school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de   school;
 • het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en  anderen omgaan.

Zo’n veilig klimaat op school zou iets vanzelfsprekends moeten zijn. Maar helaas blijkt uit incidenten dat veiligheid op school blijvend aandacht behoeft. Ook een veilige thuissituatie is niet altijd vanzelfsprekend.

Daarom hebben de schoolbesturen van het  primair onderwijs in Deventer samen met de gemeente besloten om een map “Veiligheid” te maken waarin protocollen en afspraken zijn opgenomen. Immers: voorkomen is altijd beter dan genezen. En mocht er toch wat gebeuren of gesignaleerd worden, dan is het handig om te weten hoe te handelen.

Alle partijen hebben op 12 juni 2012 een convenant getekend, waarin vermeld staat dat iedereen zich houdt aan de afspraken en protocollen, zoals die in de map “Veiligheid” zijn verwoord. Met deze map, die gebruikt wordt op alle Deventer scholen voor primair onderwijs, geven de besturen aan hoe zij willen dat leerlingen en leraren op school met elkaar omgaan en waar de grenzen liggen. Maar ook hoe de school omgaat met signalen op het gebied van ongewenst opvoedgedrag in de thuissituatie. Ook hoe de school een veilige schoolomgeving creëert.

De map “Veiligheid” ligt ter inzage op onze school.