Home>Schoolgids>2. Ontwikkelingen en beleid>Ontwikkelingen en beleid

Ontwikkelingen en beleid

Binnen de school is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvoeding. Het team richt zich gezamenlijk op verbeter- en veranderdoelen. Adequate instrumenten, kengetallen en een helder plan en controlecyclus (PDCA) zijn hierbij van belang. Het gaat bij het gebruik van de instrumenten niet om de resultaten zelf, maar om lering te trekken uit de gegevens die ze opleveren. Dat leidt tot verhoging van de verandercapaciteit van de school.

Vanuit ons beleid van de school richten we ons komende schooljaren op de volgende doelen:
Schooljaar 2016 – 2017

  • Het  maken van groepshandelingsplannen rekenen/taal/spelling/begrijpend lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling (3 t/m 8).
  • Het maken van groepshandelingsplannen voor taalontwikkeling en rekenontwikkeling (1/2).
  • Planmatige uitvoering schoolveiligheidsplan.
  • Het houden van plannings/voortgangs- en evaluatiegesprekken met teamleden, het ontwikkelen van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan.
  • Uitvoeren doorgaande leerlijnen binnen het traject kansrijke combinatiegroep
  • Uitvoeren oudertevredenheidsenquête
  • Implementatie methode aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.
  • Uitvoeren communicatieplan.