Home>Schoolgids>2. Ontwikkelingen en beleid>Ontwikkelingen en beleid

Ontwikkelingen en beleid

Binnen de school is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvoeding. Het team richt zich gezamenlijk op verbeter- en veranderdoelen. Adequate instrumenten, kengetallen en een helder plan en controlecyclus (PDCA) zijn hierbij van belang. Het gaat bij het gebruik van de instrumenten niet om de resultaten zelf, maar om lering te trekken uit de gegevens die ze opleveren. Dat leidt tot verhoging van de verandercapaciteit van de school.

Vanuit ons beleid van de school richten we ons in het komende schooljaar op de volgende doelen:
Schooljaar 2018-2019:

  • Het werken vanuit Thinking for Learning; o.a. coöperatieve werkvormen, hogere orde denken.
  • Meer- en hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs bieden naar behoefte.
  • Planmatig differentiëren n.a.v. de leerlijnen.
  • Het houden van plannings-,voortgangs- en evaluatiegesprekken met teamleden, het ontwikkelen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan.
  • Uitvoeren leerling- en oudertevredenheid-enquête.
  • Implementatie nieuwe methode taal en spelling.
  • Het  maken van groepshandelingsplannen rekenen/taal/spelling/begrijpend lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling (3 t/m 8).
  • Het maken van groepshandelingsplannen voor taalontwikkeling en rekenontwikkeling (1/2).