Home>Schoolgids>1. Onze school>Identiteit van onze school

Identiteit van onze school

Wij zijn een katholieke school, waarin een ieder gerespecteerd en vrijgelaten wordt in zijn/haar levensovertuiging.

Wat willen we?
Waar gaan we van uit?
Wat is voor ons belangrijk?

De mogelijkheden van ieder kind optimaal benutten
Wij willen meehelpen aan de opvoeding van uw kinderen. Het doel is het vormen van zelfstandige mensen die anderen respecteren en accepteren. Wij spreken de kinderen aan op hun niveau en proberen door het aanbieden van de juiste oefenstof de kinderen verder te ontplooien. De mogelijkheden van ieder kind moeten zo optimaal mogelijk benut worden. Wij gaan er vanuit dat de kinderen het naar school gaan als plezierig ervaren. Ze moeten weten dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze zich geborgen voelen. Maar er zijn ook regels waaraan de kinderen, groot of klein, zich dienen te houden. We hebben als uitgangspunt voor het omgaan met mensen ons katholieke geloof. De waarde van elk mens is daarin belangrijk. Niet wat je kunt en wat je hebt is belangrijk, maar wie je bent.

Onderling vertrouwen en respect
Het positieve in ieder mens moet worden gestimuleerd. We proberen te bereiken dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen die op basis van onderling vertrouwen en respect met elkaar omgaan. Zij moeten het goede in elke mens willen zien en daarop voortborduren zodat zij op de juiste wijze kunnen omgaan met de begrippen goed en kwaad.
Op die basis willen wij niet alleen met de kinderen omgaan, maar ook met elkaar als leerkrachten en ouders. De volwassene(n) in de klas, maar ook thuis, zal (zullen) steeds het voorbeeld moeten zijn. Naast deze basis krijgen de kinderen het vak catechese. Hierbij is de beleving en ervaring van het kind het uitgangspunt. De onderwerpen die we gedurende het jaar doorlopen, kiezen we uit de methode Trefwoord. Een paar keer per jaar brengen we ook een bezoekje aan de kerk.