Het team

Ons team bestaat uit een locatieleider, leerkrachten, een intern begeleider, een onderwijsassistent en een vertrouwenspersoon ( contactpersoon). De directie geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid. De locatieleider is een aanspreekpunt voor kinderen, ouders en externe contacten.

Iedere groep heeft zijn eigen leerkracht(en). De leerlingen hebben het meest contact met hun eigen leerkracht. Zij verzorgen de meeste lessen en bij hen kunt u terecht met uw vragen. De intern begeleider bewaakt de zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij de speciale leerlingenzorg. Iedere ochtend hebben wij op school een onderwijsassistent.

Binnen onze school heeft een leerkracht de taak als preventiemedewerker. Een aantal leerkrachten is opgeleid als bedrijfshulpverlener ( BHV-ers). Zij zijn getraind in het adequaat handelen tijdens calamiteiten en organiseren en evalueren ontruimingsoefeningen. Jaarlijks volgen zij de wettelijke bij- en nascholingscursussen.

De indeling van leerkrachten over de diverse groepen is altijd te vinden op de informatiekalender die u aan het begin van het schooljaar uitgereikt krijgt.

Scholing
Wij vinden het belangrijk dat we ons onderwijs blijven verbeteren en ontwikkelen en investeren daarom in studie en scholing, zowel in teamverband als op individueel niveau.

Vervanging
Bij ziekte of verlof van leerkrachten gaat de school direct op zoek naar een vervanger. Bij hoge uitzondering, wanneer er echt geen andere oplossing gevonden is, worden kinderen verdeeld over andere groepen. Uiteraard worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Voor kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen, wordt er op school opvang geregeld.