Zorgverbreding

De Joppeschool wil een school zijn waar de kinderen zich op hun gemak voelen en waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. We willen graag op een prettige manier met elkaar omgaan en we proberen uit elk individueel kind graag het beste te halen.

Zorg voor onze leerlingen vindt allereerst plaats bij het dagelijks werk binnen de groep. Dat kan betekenen dat leerlingen verrijkend werk krijgen als ze de leerstof al beheersen, of extra hulp door de leerkracht wanneer er moeilijkheden zijn. We stimuleren kinderen op een positieve manier om hen tot goede prestaties te laten komen. De leerkrachten zetten zich in voor een fijne sfeer in de groep en doen er alles aan uit het kind te halen wat erin zit. Daarbij moet de ontwikkeling van elk kind nauwkeurig gevolgd worden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vorderingen. De cognitieve ontwikkeling van de kinderen wordt dagelijks gevolgd door de leerkracht d.m.v. observatie, de beoordeling van gemaakt werk en de toetsen die bij de verschillende methoden behoren.

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door observatie (en Kanjertraining).We werken volgens het systeem van signaleren, diagnosticeren en remediëren om alle kinderen goed onderwijs te bieden (het kwalitatieve aspect) en de toestroom naar het speciaal onderwijs te verminderen (het kwantitatieve aspect). De Intern Begeleider ‘bewaakt’ de voortgang van de kwaliteit.

Passend Onderwijs en Zorgplicht
Met passend onderwijs wordt bedoeld dat ieder kind recht heeft op een passend onderwijsarrangement op de basisschool. Ouders, en met name ouders van een kind met een zorgvraag, dienen snel en flexibel hun weg te kunnen vinden die er toe leidt dat ook hun kind een passend onderwijsarrangement aangeboden krijgt, de zogenaamde onderwijszorg- plicht. Om deze zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. De Joppeschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband IJssel/Berkel.

Extra zorg in de groep
Binnen de klassenorganisatie is ruimte gecreëerd voor zelfstandig werken. Tijdens deze momenten heeft de leer kracht tijd om zorgleerlingen te helpen, met extra uitleg, verlengde instructie, speciale leerstof en taken. Soms zal uw kind apart huiswerk mee krijgen.

Extra zorg in de school middels handelingsgericht werken (HGW).
Binnen de visie op onderwijs in de 21e eeuw vraagt begeleiding van ‘zorgleerlingen’ een andere benadering, niet alleen maar zoeken naar oorzaken en verklaringen voor ‘probleemgedrag’ maar vooral zoeken naar kansen om bij deze leerlingen belemmeringen weg te nemen en/of te leren omgaan met hun beperkingen en gebruik te maken van compenserende  factoren. En daarbij vooral het accent te leggen op relatie, competentie en autonomie. Bovenstaande vraagt om een andere manier van het in kaart brengen van ‘problemen’ waarbij niet alleen geïnventariseerd wordt wat de belemmerende- en compenserende factoren zijn, maar tevens in kaart gebracht wordt waar de mogelijkheden liggen voor het handelen ‘morgen’. Handelingsgericht werken dus. Daarbij wordt begonnen binnen het beïnvloedingsgebied van de groepsleer-kracht: de onderwijsleersituatie met de groepsleerkracht als spil.
HGW  heeft de volgende  kenmerken:  We werken vanuit een pedagogisch model, waarbij de volgende vraag centraal staat: Op welke wijze bieden we ondersteuning en begeleiding, zodat leerling, leerkracht en ouders met elkaar tot optimale ontwikkeling kunnen komen binnen de grenzen van hun mogelijkheden. Daarbij wordt gewerkt vanuit de volgende principes:

 • Er wordt gedacht, gekeken, gepraat en gehandeld in termen van  onderwijsbehoeften;
 • Vanaf het begin wordt er uitgegaan van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders en   begeleiders;
 • Het uitgangspunt is vooral het benutten van kansen en positieve factoren en het zoeken naar uitgangspunten;
 • Het interactionistische referentiekader (de verschillende contexten waarin de leerling zich kan bevinden, en hoe deze op elkaar inwerken) wordt gebruikt;
 • Alle acties zijn handelingsgericht; gericht op haalbare, bruikbare adviezen.

Naast de groepsleerkracht kunnen ook ouders deelnemen aan het gesprek. Als de intern begeleider en de  leerkracht samen niet verder komen, dan kunnen zij besluiten het betreffende probleem aan te melden bij  de onderwijscoach.

Extra zorg buiten de school
Soms kan het kind gebaat zijn bij andere hulpverleners buiten de school zoals; fysiotherapie, logopedie, schoolverpleegkundige, maatschappelijk werk of GGD. De Interne Begeleiders van het SWV IJssel/Berkel hebben vele cursussen gevolgd om zich te scholen. Ook voor de leerkrachten is er gelegenheid om zich te scholen. Bij ons op school hebben de leerkrachten een of meerdere cursussen gevolgd. Zo proberen wij om voldoende geschoold te raken op het gebied van de zorgverbreding

Interne begeleider
De Intern Begeleider zorgt ervoor dat er op school een goede structuur aanwezig is voor de leerlingenzorg en coördineert alle activiteiten in verband met het leerlingvolgsysteem. De leerkrachten en ouders kunnen hier terecht met hun vragen over de kinderen die problemen ondervinden t.a.v. gedrag en het verwerven van kennis en vaardig- heden. De leerkracht blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de zorgkinderen in zijn of haar groep.

Leerlingdossier
Elke leerkracht heeft van zijn groep een groepsmap en voor iedere leerling een eigen map. Informatie hebben wij zo veel mogelijk digitaal. Vanaf groep  1 gaan de mappen steeds mee met de groep en worden aan de volgende leerkracht overgedragen. Zo wordt er van elk kind een dossier opgebouwd. In dit dossier vinden we de rapportage van de kinderen, afspraken, gesprekken met ouders, opmerkingen, gegevens van testen en andere gegevens die van belang zijn. Al deze gegevens worden in een centraal leerlingdossier bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de direct betrokkenen. De ouders kunnen op verzoek inzage krijgen in het dossier van het kind.

Groepsplan
Een groepsplan is een inhoudelijk plan en beschrijft de dagelijkse organisatie van de differentiatie binnen de verschillende niveaugroepen in een groep. Door op deze wijze met groepsplannen te werken zijn wij in staat om tegemoet te komen aan verschillen en gericht te werken aan de juiste perspectieven van ieder kind.

Groepsbespreking
Vier keer per jaar is er een groepsbespreking met leerkracht en Intern Begeleider. Met de gegevens van de toetsen wordt elke leerling besproken, worden er gegevens uitgewisseld en kijken we of we met die individuele leerling op de goede weg zitten. Er wordt besproken of er speciale aandacht en zorg nodig is. Er wordt bekeken of er een handelingsplan moet worden opgesteld en hoe de begeleiding daarvan zal zijn. Evaluatie komt op de volgende leerlingbespreking aan de orde. Bij de teamvergaderingen staat het agendapunt “zorgleerlingen”, waarop tussentijdse informatie van individuele leerlingen wordt besproken.

Handelingsplannen
Heeft een kind op basis van de behaalde resultaten meer begeleiding nodig, dan in het groepsplan gemeld kan worden, dan stelt de leerkracht een plan van aanpak op. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Dat betekent, dat de leerling met een bepaald onderdeel aan de slag gaat. In het plan van aanpak staat wat het doel is van de speciale begeleiding, hoe lang erover gedaan gaat worden en een afsluitende evaluatie. Middels een bijhoudblad worden de vorderingen vastgelegd. Dit alles wordt door de leerkracht, in overleg met de interne begeleider, opgesteld en begeleid. Mocht het zo zijn dat de hulpvraag voor een kind groter is, volgt er een gesprek en worden er waar nodig externen ingezet.

Orthotheek
De orthotheek bestaat voornamelijk uit remediërend materiaal op het gebied van gedrags- en werkhoudingsproblemen, rekenen, taal, technisch- en begrijpend lezen en spelling. Zowel de Intern Begeleider als de groepsleerkracht maken hiervan gebruik.
Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben kunnen deskundigen worden geraadpleegd en ingeschakeld. De i.b.er coördineert de consultatie van externe deskundigen. Wij maken in meer of mindere mate gebruik van de expertise van de volgende instanties of personen.

 • Psycholoog
 • Orthopedagoog
 • Ambulant begeleider Speciaal onderwijs
 • School begeleider begeleidingsdienst IJsselgroep
 • De jeugdarts
 • Jeugdverpleegkundige
 • Bureau jeugdzorg
 • Logopedie GGD
 • Andere externe particuliere instanties, orthopedagogen etc.
 • Schoolmaatschappelijkwerk