De Joppeschool
Home>Taal

Taal

‘Taalverhaal’ is een taalmethode met een doorgaande lijn die wij inzetten voor groep 3 tot en met 8. De methode bestaat uit de deel-leergangen Taal en Spelling. Deze twee leergangen zijn op elkaar afgestemd. De auteurs hanteren de volgende vijf uitgangspunten:

  1. Differentiatie voor alle leerlingen;
  2. Vaste heldere opbouw en doorgaande lijn;
  3. Functioneel en communicatief;
  4. Inzet van leerstrategieën;
  5. Veel aandacht voor woordenschat

Taalverhaal Taal
De deelleergang Taal is thematisch-concentrisch van opzet. Thema’s komen elk jaar terug en zijn per leerjaar in een andere verhaallijn verweven. Taalverhaal Taal bevat leerlijnen voor mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, stellen en taalbeschouwing. In groep 3 besteden we aandacht aan mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, woorden-schat en taalbeschouwing. Vanuit de kerndoelen zijn per leerlijn (woordenschat, spreken/luisteren, stellen, taalbeschouwing en lezen) jaardoelen geformuleerd en deze zijn vervolgens geoperationaliseerd in blokdoelen.

Bij elk leerjaar vormt een verhaallijn over een aantal kinderen een rode draad door de methode. Deze verhaallijn wordt in de vorm van hoorspelen en voorleesverhalen aangeboden en biedt een context voor de woordenschat. Ook zorgt deze lijn voor integratie van de leerlijnen. In elk blok is de verhaallijn uitgewerkt in een thema. De vijf thema’s zijn voor alle leerjaren gelijk: kennismaking, kunst en cultuur, natuur en techniek, andere landen en andere tijden. In de spellingleergang komt de verhaallijn terug in de oefeningen.

Taalverhaal Spelling
In de leergang spelling die cursorisch van opzet is, is gebruik gemaakt van woordfrequentielijsten. Per week wordt één spellingsprobleem behandeld waarbij verschillende spellingstrategieën aangeleerd worden: elementaire spellinghandeling, klankcluster-strategie, woordbeeldstrategie, regelstrategie en hulpstrategie. Vanaf groep 6 wordt de helft van de tijd besteed aan werkwoordspelling.