Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit twee afgevaardigden van het personeel en twee afgevaardigden van de ouders. 

De MR komt gemiddeld eens in de 6 weken bijeen. De vergaderingen zullen steeds voortijdig aangekondigd worden en staan in de agenda van deze website. Als u onderwerpen heeft die u voor de MR heeft dan kunt u die aan de leden van de MR melden. e-mail: joppeschool_MR@varietas.nl

De ouder-vertegenwoordiger van de Joppeschool in de GMR is 

Rechten, bevoegdheden, plichten
De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS).

De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet. In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.