Groep 6/7

Groep 6

Rekenen

Mag het een nulletje meer zijn? Eind van groep 5 hebben de kinderen de eerste berekeningen tot 10.000 gemaakt. In groep 6 komen er nog meer nullen bij: dan gaat je kind sommen maken tot 100.000 en is het begrip ‘miljoen’ geen vage aanduiding meer voor ‘heel veel’, maar een getal met zes nullen.

Nieuwe onderdelen zijn

breuken: hoeveelste deel wordt er gekocht of blijft er nog over?
Hoeveelste deel krijg een ieder?
Vermenigvuldigen met kommagetallen en delen met rest.
Verhoudingstabellen schaal, snelheid en prijs per stuk
Schaal berekenen: 1 cm op de tekening is 100 cm in het echt 1:100
Bij meten leren we de verschillende maten: lengtematen (kilometer, meter, decimeter, centimeter en millimeter) inhoudsmaten (gram en kilogram) en inhoudsmaten (milliliter, deciliter, liter)

Taal

In groep 6 wordt taal in 4 verschillende leerstofdomeinen gegeven:

Woordenschat: In elke thema leren de kinderen woorden en uitdrukkingen die bij het thema passen. Dit met ondersteuning van woordparachute, woordspin, woordkast en woordtrap
Taal verkennen: In de verschillende thema’swordt zinsontleden verder uitgebreid (persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp, bepalingen van plaats en tijd), woordsoorten (werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoorden, voorszetsels en voegwoorden.
Spreken en luisteren: De kinderen leren goed te luisteren naar opdrachten, leren telefoneren, leren met elkaar in gesprek gaan over verschillende onderwerpen.
Schrijven: Hier ligt de nadruk op het schrijven van gedichten, verhalen maar ook mening teksten. Het gebruiken van de juiste leestekens.
Spelling

In groep 6 worden de aangeleerde categorieën van groep 5 in het eerste hoofdstuk herhaald. Natuurlijk gaan we ook kennismaken met nieuwe categorieën. Iedere les schrijven we woorden over, plaatsen we woorden onder de juiste categorie en doen we soms een coöperatief spelletje. We gebruiken de methode Staal. Hieronder de verschillende categorieën:

- Meervoud woorden ‘s

- Woorden met een c als s en c als k

- Politie woord, tsie maar je schrijft tie

- Hoofdletters

- Woord tropisch: je hoort ies maar je schrijft isch

Daarnaast starten we met werkwoordspelling, ik loop hij loopt wij lopen in tegenwoordige tijd maar ook de verleden tijd.

Lezen

In groep 6 wordt er naast technisch lezen ook begrijpend lezen gegeven.

Het technisch lezen krijgt vorm door in de ochtend te stillezen of ralfi lezen in kleine groepjes op niveau. Ralfi lezen is een vorm van lezen waarbij de kinderen drie dagen dezelfde tekst krijgen, deze wordt eerst VOOR gelezen, dan in KOOR gelezen en vervolgens DOOR de kinderen gelezen.

Bij begrijpend lezen worden de volgende strategieën aangeboden:

- Doel bepalen

- Voorspellen

- Voorkennis ophalen

- Herstellen

- Vragen stellen

- Visualiseren

- samenvatten

Projecttijd 

Elke vrijdag werken de leerlingen binnen projecttijd uit diverse opdrachten. Dat zijn opdrachten op het gebied van taal, rekenen of lezen, geschiedenis, aardrijkskunde of natuurkunde. Dat kan zijn via de methode “Zit dat zo?” of “Outside the box” of een eigen bedacht project. De leerlingen volgen een stappenplan om hun project aan te scherpen. Ze leren het maken van werkstukken, spreekbeurten, boekenbabbels, muurkranten of een PowerPoint presentatie. De planning voor de invulling van de projecttijd zetten zij zelf in de weektaak.

Meer vakken

Daarnaast krijgen de leerlingen de vakken gym, Engels, handvaardigheid , tekenen, kanjertraining, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde. Bij die laatste drie vakken werken we aan thema’s. We bieden als leerkracht een heel stuk kennis aan en werken dat dan in klein of groot groepswerk uit in projecten. Enkele voorbeelden zijn hoe werkt een vulkaan of het onderzoeken hoe lang een schimmel nodig heeft om te groeien. We vertellen veel, laten beelden zien, laten ze onderzoek doen.

Bij handvaardigheid en tekenen zijn we bezig om verschillende technieken ons eigen te maken. De lessen worden in verschillende stappen opgebouwd, voordat er een eindresultaat zichtbaar wordt.

Samen bespreken we de opdrachten en geven elkaar feedback.

Engels geven we volgens de methode “Take it easy”. Waar we vooral de nadruk leggen om het durven uitspreken van de Engelse woorden en het leren kennen van de Engelse woorden.

Verzorging dieren

De kinderen van groep 6 hebben dit jaar de taak om de konijnen te verzorgen. Aan het begin van het schooljaar hebben zij samen met de moeder van Ties besproken wat er van ze verwacht wordt als zij aan de beurt zijn voor de konijnen.


Groep 7

Rekenen

In groep 6 hebben we een start gemaakt met de verkorte manier van cijferend optellen en aftrekken. Dit jaar komt daar cijferend vermenigvuldigen en delen bij. In ieder blok zullen de kinderen oefenen met het cijferend vermenigvuldigen.

De breuken zullen worden uitgebreid, evenals het gebruik van de verhoudingstabel om de leerlingen voor te bereiden om het berekenen van sommen met procenten. In groep 7 staan vanaf blok 2 de procenten op het programma.

Taal

In groep 7 wordt taal in 4 verschillende leerstofdomeinen gegeven:

- Woordenschat: In elke thema leren de kinderen woorden en uitdrukkingen die bij het thema passen. Dit met ondersteuning van woordparachute, woordspin, woordkast en woordtrap

- Taal verkennen: In de verschillende thema’s wordt zins-ontleden verder uitgebreid (persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp, bepalingen van plaats en tijd), woordsoorten (werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoorden, bezittelijk voornaamwoord voorzetsels, bijwoord en voegwoorden.

- Spreken en luisteren: De kinderen leren goed te luisteren naar opdrachten, leren telefoneren, leren met elkaar in gesprek gaan over verschillende onderwerpen.

- Schrijven: Hier ligt de nadruk op het schrijven van gedichten, verhalen maar ook mening teksten. Het gebruiken van de juiste leestekens.

Spelling

In groep 7 worden de aangeleerde categorieën van groep 6 in het eerste hoofdstuk herhaald. Natuurlijk gaan we ook kennismaken met nieuwe categorieën. Iedere les schrijven we woorden over, plaatsen we woorden onder de juiste categorie en doen we soms een coöperatief spelletje. We gebruiken de methode Staal. Hieronder de verschillende categorieën:

- Routewoord je hoort de oe, je schrijft de ou

- Cadeauwoord je hoort de oo, je schrijft de eau

- Daarnaast breidden we de werkwoordspelling uit, ik loop hij loopt wij lopen in tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd.

Lezen 

In groep 7 wordt er naast technisch lezen ook begrijpend lezen gegeven. Het technisch lezen krijgt vorm door in de ochtend te stillezen of ralfi lezen in kleine groepjes op niveau. Ralfi lezen is een vorm van lezen waarbij de kinderen drie dagen dezelfde tekst krijgen, deze wordt eerst VOOR gelezen, dan in KOOR gelezen en vervolgens DOOR de kinderen gelezen.

Begrijpend lezen 

Bij begrijpend lezen worden de volgende strategieën aangeboden

- Doel bepalen

- Voorspellen

- Voorkennis ophalen

- Herstellen

- Vragen stellen

- Visualiseren

- samenvatten