Groep 7/8

 

Groep 7

Rekenen

In groep 6 hebben we een start gemaakt met de verkorte manier van cijferend optellen en aftrekken. Dit jaar komt daar cijferend vermenigvuldigen en delen bij. In ieder blok zullen de kinderen oefenen met het cijferend vermenigvuldigen.

De breuken zullen worden uitgebreid, evenals het gebruik van de verhoudingstabel om de leerlingen voor te bereiden om het berekenen van sommen met procenten. In groep 7 staan vanaf blok 2 de procenten op het programma.

Taal

In groep 7 wordt taal in 4 verschillende leerstofdomeinen gegeven:

- Woordenschat: In elke thema leren de kinderen woorden en uitdrukkingen die bij het thema passen. Dit met ondersteuning van woordparachute, woordspin, woordkast en woordtrap

- Taal verkennen: In de verschillende thema’s wordt zins-ontleden verder uitgebreid (persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp, bepalingen van plaats en tijd), woordsoorten (werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoorden, bezittelijk voornaamwoord voorzetsels, bijwoord en voegwoorden.

- Spreken en luisteren: De kinderen leren goed te luisteren naar opdrachten, leren telefoneren, leren met elkaar in gesprek gaan over verschillende onderwerpen.

- Schrijven: Hier ligt de nadruk op het schrijven van gedichten, verhalen maar ook mening teksten. Het gebruiken van de juiste leestekens.

Spelling

In groep 7 worden de aangeleerde categorieën van groep 6 in het eerste hoofdstuk herhaald. Natuurlijk gaan we ook kennismaken met nieuwe categorieën. Iedere les schrijven we woorden over, plaatsen we woorden onder de juiste categorie en doen we soms een coöperatief spelletje. We gebruiken de methode Staal. Hieronder de verschillende categorieën:

- Routewoord je hoort de oe, je schrijft de ou

- Cadeauwoord je hoort de oo, je schrijft de eau

- Daarnaast breidden we de werkwoordspelling uit, ik loop hij loopt wij lopen in tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd.

Lezen 

In groep 7 wordt er naast technisch lezen ook begrijpend lezen gegeven. Het technisch lezen krijgt vorm door in de ochtend te stillezen of ralfi lezen in kleine groepjes op niveau. Ralfi lezen is een vorm van lezen waarbij de kinderen drie dagen dezelfde tekst krijgen, deze wordt eerst VOOR gelezen, dan in KOOR gelezen en vervolgens DOOR de kinderen gelezen.

Begrijpend lezen 

Bij begrijpend lezen worden de volgende strategieën aangeboden

- Doel bepalen

- Voorspellen

- Voorkennis ophalen

- Herstellen

- Vragen stellen

- Visualiseren

- samenvatten

Groep 8

Taal en rekenen

In groep 8 gaan we de sommen die de leerlingen in groep 7 geleerd hebben verder uitwerken, maar niet meer zo ver als het jaar ervoor. Het gaat om het beheersen van grote keersommen, staartdelingen, grote eraf en erbij sommen, breuken, procenten en het metriek stelsel. En hetzelfde geldt voor spelling en ontleden. In groep 8 herhalen we alle categorieën van de afgelopen jaren. Dit jaar gaat het dus vooral om het herhalen, uitwerken en beheersen. Door vooruit toetsen en na analyse van de toets, passen we het lesprogramma waar mogelijk individueel aan. Bij zowel taal als rekenen zijn heel veel plusmaterialen. Maar ook is er materiaal voor kinderen die behoefte hebben aan een wat vereenvoudigd programma.

Kortom; voor ieder kind is er ruimte binnen de vakken om zo goed mogelijk uit de verf te komen.

Meer vakken

Daarnaast krijgen de leerlingen de vakken gym, Engels, handvaardigheid , tekenen, kanjertraining, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde. Bij die laatste drie vakken werken we aan thema's. We bieden als leerkracht een heel stuk kennis aan en werken dat dan in klein of groot groepswerk uit in projecten. Een voorbeeld hiervan is het werken over de beide wereldoorlogen. We vertellen veel, laten beelden zien, laten ze onderzoek doen en er wordt ook iets gebouwd bijv. een slagveld met loopgraven. Dezelfde werkwijze hanteren we bij natuur en aardrijkskunde.

Bij handvaardigheid en tekenen vinden we het belangrijk dat de leerlingen zelf iets creëren. Ze krijgen van ons een opdracht om bijvoorbeeld een mini boomhut te maken van klei en takjes. Hoe ze die dan vormgeven laten we vrij. Gaandeweg zien we dan de mooiste dingen ontstaan.

Engels geven we volgens de methode “Take it easy”. Elke week krijgen de leerlingen een overhoring. Die bestaat uit woorden. De woorden leren ze thuis. Wat ze moeten leren staat als huiswerk op het bord in de klas.

Het gevoel van saamhorigheid, het als oudsten ook oog hebben voor de jongere leerlingen en het durven presenteren van jezelf zijn minstens zo belangrijk.

Projecttijd

Elke dag kiezen de leerlingen binnen projecttijd uit diverse opdrachten. Dat zijn verreikende opdrachten op het gebied van taal, rekenen of lezen, geschiedenis, aardrijkskunde of natuurkunde. Maar er zit ook een project in. Dat kan zijn via de methode “Zit dat zo?” of “Outside the box” of een eigen bedacht project. Dat is een opdracht die een korte periode loopt en afgesloten wordt met een vorm van presentatie aan de hele groep. De planning voor de invulling van de projecttijd maken ze elke week zelf.

Hoogtepunten

Bijzonder moment is natuurlijk de Eindtoets met hieraan voorafgaand de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Deze toets moet hetgeen wat als advies gegeven is vanuit school, bevestigen.

De Eindtoets sluiten we af met een high tea. Iedereen die dat wil neemt iets gezonds en/ of lekkers mee. Wij zorgen voor thee. Zo vieren we dat er weer een mijlpaal is afgesloten.

Andere hoogtepunten zijn het schoolkamp , de eindmusical, Veteranendag, koken met juf, Frans (voor groep 8) via de Alliance Française), …